Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Huidinstituut Beau Beau en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van ons instituut

 1. Wij staan ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hygiëne.
 2. Wij stellen de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling. Dit gebeurt via een intake gesprek en een correcte opvolging.
 3. Wij zullen de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 4. Wij vragen aan de klant vragen om ons de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 5. Wij voeren zelf geen behandelingen uit zoals botox en fillers. Hiervoor wordt beroep gedaan op een daarvoor geschoolde arts waar wij mee samen werken.

3. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle gegevens aan ons te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling .
 2. De klant dient voorafgaande aan de behandeling ons op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen, allergieën en ziektes.
 3. Wij behandelen NIET bij:
  • Koorts / koortslip
  • Griep
  • Besmettelijke huidziekte

4. Betaling en parkeergelegenheid

 1. Het huidinstituut vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website.
 2. De prijzen alsook de behandelingen op de website kunnen ten alle tijden aangepast worden.
 3. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 5. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op onze rekening op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.
 6. Parkeren is gratis en direct naast ons instituut.

5. Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
 2. Indien u gebruik maakt van een cadeaubon en uw afspraak niet nakomt zonder te verwittigen, dan kunnen wij uw cadeaubon niet meer aanvaarden.
 3. Wanneer de afspraak niet tijdig geannuleerd wordt, zijn wij genoodzaakt de volgende tarieven aan te rekenen:
  • Tot 24 uur voor een afspraak: gratis
  • Binnen 24 uur voor een afspraak: 30 euro
  • Niet opdagen zonder verwittigen/ No Show: 50 euro
  • Je ontvangt van ons een mail en ons rekeningnummer.
  • Bij het niet betalen van dit bedrag, kan geen nieuwe afspraak worden ingepland.
 4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

6. Garantievoorwaarden

 1. Al onze behandelingen en producten werden voor jullie getest. Uiteraard bestaan er geen wonderen en kunnen bepaalde behandelingen bij persoon A meer resultaat geven dan bij persoon B, dit naar persoonlijke conditie, erfelijkheid, gezondheid,… Wij bieden de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten. Hier geldt niet dat er een terugbetaling van de behandeling of producten kan geëist worden. In samenspraak met de klant gaan we op zoek naar een gepaste oplossing. Er worden steeds voor en na foto’s getrokken om de resultaten terug te kunnen bekijken.
 2. Deze garantie geldt niet, wanneer:
  • De klant andere thuisproducten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.
  • De klant de adviezen over de nazorg zoals beschreven in ons intakeformulier van de behandeling niet heeft opgevolgd.
  • De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt of icm andere producten.
  • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • Indien de klant heeft geweigerd een foto te maken voor de behandeling

 7. Klachtenafhandeling

 1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar binnen 3 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail bij ons gemeld te worden.
 2. Wij zullen binnen 3 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 3. Is een klacht gegrond, dan voeren wij de behandeling opnieuw uit, zoals overeengekomen werd.
 4.  Producten die reeds geopend en/of gebruikt zijn kunnen wij niet terugnemen wegens hygiënische redenen.

8. Beschadiging & diefstal

 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in onze praktijk beschadigd, dan hebben wij het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 2. Diefstal wordt meteen en altijd direct bij de politie gemeld.

9. Gedragscode
De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, hebben wij het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Huidinstituut Beau Beau en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.